Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY BÁCH TÙNG

ôôôôô

Giám đốc Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng  cam kết thực hiện chính sách chất lượng với các nội dung sau:

1. Duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, không ngừng cải tiến một cách có hệ thống, có kế hoạch, thường xuyên, liên tục. Đầu tư trang thiết bị tiên tiến phù hợp để tạo ra sản phẩm tốt nhất.

2.Hệ thống quản lý chất lượng tập trung vào phòng ngừa, hạn chế xảy ra sản phẩm hỏng và kiểm soát chặt chẽ quá trình gia công tạo ra sản phẩm ngay từ những sản phẩm đầu tiên.

3.Phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp, khách hàng để giải quyết nhanh nhất những khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, lắng nghe những đóng góp ý kiến của khách hàng để thực hiện cải tiến chất lượng sản phẩm và làm hài lòng những yêu cầu của khách hàng về chất lượng.

4.Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định trong sản xuất, ghi chép đầy đủ các thông tin liên quan đến quá trình sản xuất để làm cơ sở cho việc cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thành Phố Hồ Chí Minh, Ngày …..tháng….năm……

                                                                                                GIÁM ĐỐC


Đã thêm vào giỏ hàng